BİZİ ARAYIN

TEL: 444 4 873TRD

Yasal Uyarılar ve Kısıtlamalar

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına;

1. Yetki Belgelerimiz

Ak Yatırım'ın sahip olduğu yetki belgeleri ve Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri için lütfen linke tıklayınız.

b) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgilere,

c) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine,

2. Yapılan işlemlerin asgari risk ve unsurları

Foreks (foreign exchange), ülke para birimlerinin, spot fiyattan karşılıklı olarak alınıp satıldığı, fiziksel teslimat olmayan, tezgah üstü bir finans piyasasıdır. Bu piyasalarda temel mantık, değer kazanacağı tahmin edilen para biriminin alınıp, diğer döviz cinsinin satılması ve bu işlem doğrultusunda kar edilmesidir.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri aracılığıyla yatırımcılar yetkili kurumlara yatırdıkları teminatlarından daha büyük bir finansal pozisyonu kontrol edebilmektedirler. Yatırılan teminatla kaldıraç oranının misli büyüklüğünde kontrol edilen bir finansal pozisyon; piyasa koşulları yatırımcının beklentileri doğrultusunda hareket ettiği durumda yüksek getiri sağlayabilir, ancak piyasa koşulları yatırımcının beklentilerinin tersine hareket ettiği durumda teminatının tamamının kaybına neden olabilir. Yatırımcılar kaldıraçlı işlemlerin yüksek getirinin yanısıra yüksek risk içerdiğini değerlendirerek foreks piyasasında işlem yapmaya karar vermelidirler.

"Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu"nu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

ç) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına,

3) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları

Yatırımcıların tüm şahsi verileri, ilgili emir iletim sistemi ve aracı kurum otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ak Yatırım topladığı yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde yedekli sistemlerde saklamaktadır. Ayrıca günlük ve aylık dönemlerde tüm yatırımcı verileri kasetlere kaydedilmektedir.Alınan günlük veri yedekleri 30 gün süreyle saklanmaktadır. Aylık veri yedekleri ise 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilmektedir. Belli dönemlerde alınan bu yedeklerin sağlıklı muhafaza edilip edilmedikleri testler gerçekleştirilerek kontrol edilmektedir.

Müşteri hesap şifreleri, müşterinin e-posta adresine e-mail olarak veya müşterinin cep telefonuna SMS yoluyla gönderilmekte ve güvenlik amaçlı olmak üzere müşteri tarafından değiştirilmesi istenmektedir.
Her şifre tek bir müşteri için geçerlidir ve her müşteri kendi şifre ve kullanıcı numaralarıyla yalnızca kendi hesabına erişim sağlayabilir.
Müşterilerden Ak Yatırım'ın gerekli görüldüğü hallerde telefonla alınacak emirler için, kimlik teyidi yapılacaktır.
Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca yetkili kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır.

d) Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tasfiyesinin nasıl yapılacağına,

e) Emir gerçekleştirme politikalarına,

‘Emir Gerçekleştirme Politikaları’nı görüntülemek için lütfen tıklayınız.

4. Emir iletimi, işlem esasları ve emir gerçekleştirme politikaları

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, ilgili SPK tebliğlerinde ve müşterinin Ak Yatırım'la imzalayacağı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz parçası olan Elektronik İşlem Platformu Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara uygun şekilde EİP'ten doğrudan müşteri tarafından yapılacaktır. Müşteri, AK Yatırım'a ilettiği emirlerde AK Yatırım'la imzaladığı Alım Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde kabul ettiği hususlara uyacağını kabul eder.

Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri için Seri V No: 125 tebliğinde belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde istenilen kaldıraç oranlarında KAS işlemi yapmak isteyen Müşteri, Başlangıç Teminatı'nı karşılayacak varlığı Ak Yatırım banka hesabına yatıracaktır. Bu varlığın teminata konu edilmesi sağlanıncaya kadar emirler kabul edilmeyecektir. Müşterinin yatırdığı teminat tutarı, pozisyonların gerektirdiği Sürdürme Teminatı'na yaklaştığı yada altına düştüğü hallerde, Ak Yatırım Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak, eksik kalan teminatın tamamlanmasını talep eder ve Müşteri bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek zorundadır.

Teminat tamamlama çağrıları Ak Yatırım tarafından mektupla yapılabileceği gibi faks, telefon, telgraf, elektronik posta vb. hızlı iletişim araçlarıyla da yapılabilecektir. Ak Yatırım'ın bu çağrıyı göndermesi durumunda MÜŞTERİ'nin başkaca bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir.

Teminat tamamlama çağrısının yerine getirilmediği durumlarda, MÜŞTERİ, hesabında bulunan açık pozisyonların MÜŞTERİ'nin emrine ihtiyaç duyulmaksızın kısmen veya tamamen tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama nedeniyle maruz kalabileceği zararın tamamen kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. Kısmen veya tamamen tasfiye edilecek pozisyonlara ilişkin öncelik belirlenmesi Ak Yatırım'ın takdirindedir.

Ak Yatırım, yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde MÜŞTERİ'ye işlem yaptırmayacaktır.

Müşteri kendisine tahsis edilen elektronik işlem platformundan emir iletilememesi halinde, alım ve/veya satımı yapılacak varlık için yazılı veya sözlü olarak emir verebilecektir. İlgili emir formunda Müşterinin imzasının bulunması zorunludur. Ancak Ak Yatırım isterse telefon, teleks, faks ve başka iletişim, ulaştırma veya taşıma araçlarıyla verilen bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları ya da Uzaktan Erişim Araçlarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir. Sadece Müşterinin bildiği şifre ile erişim sağlayan EİP haricinde diğer kanallardan gelen emirleri talimat anında veya işleme alınmadan önce AK Yatırım, Müşteriye güvenlik açısından bazı sorular sorarak emri veren kişinin Müşteri olup olmadığını sorgulayacak ve verilen yanıtların tutarsızlığı halinde AK Yatırım emri reddedecektir.

Müşteri, emirlerini AK Yatırım tarafından belirlenen süre ve tarihlerde emirlerini EİP veya AK Yatırım'ın belirlediği alternatif iletişim yöntemleriyle iletebilir.

Müşteri, EİP iletemediği için alternatif iletişim yöntemleriyle ilettiği emirleri açık ve anlaşılır şekilde vermekle yükümlüdür.. Müşteri'nin vereceği her türlü talimat ancak AK Yatırım'a fiilen ulaştıktan sonra geçerlilik kazanır. müşteri'nin vereceği teyitler nihai ve bağlayıcıdır. AK Yatırım, müşteri'nin vereceği emirleri kısmen ya da tamamen kabul etmemek hakkına haizdir. Emirleri kısmen ya da tamamen kabul etmemesi durumunda, nedenini açıklama zorunluluğu olmadan, bu durumu müşteri'ye ya da kanuni temsilcisine hemen bildirmekle yükümlüdür. müşteri tarafından verilen emir ilgili tebliğ kurallarına uygun olarak tanzim edilir. Müşteri'nin emirlerinde (i) Müşteri'nin ismi veya unvanı ve imzası, (ii) İşleme konu varlık (iii) emir tipi, (iv) Emrin alım ya da satım emri olduğu,, (v) Emrin fiyat ve miktarı, (vi) Emrin verildiği tarih ve saat, dakika, (vii) Varsa emrin geçerlilik süresi, (viii) hesap numarası, (ıx) emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı, imzası, (x) Müşteri'nin emir numarasına ilişkin bilgiler ile AK Yatırım gerekli gördüğü diğer bilgilerin bulunması zorunludur .

Pozisyon kapama: Uzun pozisyon (alım) karşısında kısa pozisyon (satım), kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınmasını,
Pozisyon kapama seviyesi (Stop-out seviyesi) :Bir kaldıraçlı ürüne ait pozisyonun taşınması için gerekli teminat tutarının sürdürme seviyesinin düşebileceği en alt seviyeyi ifade eder.
Başlangıç Teminatı: Kaldıraçlı işlemlerde pozisyon alabilmek için MÜŞTERİ'nin temin etmesi gereken ve niteliği SPK tarafından belirlenen nakit ya da varlığı,
Sürdürme Teminatı : MÜŞTERİ'nin aldığı pozisyon gereği ve piyasadaki günlük fiyat değişimlerine bağlı olarak bulundurması gereken asgari teminat tutarını,

MÜŞTERİ, açık pozisyonlarını pozisyon kapama yoluyla kapatarak karını veya zararını gerçekleştirir. Piyasada işlem gören KAS araçları AK YATIRIM tarafından KAS araçlarının piyasa koşullarına uygun anlık belirlenir, Muhasebeleşme ise gece saat 24.00'de Gün sonu Fiyatları ve pozisyonları üzerinden ertesi sabah 10:00'a kadar gerçekleştirilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve AK YATIRIM tarafından MÜŞTERİ hesaplardan çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

Otomatik pozisyon kapama kuralını AK YATIRIM serbestçe belirler. MÜŞTERİ'nin hesabında bulunan teminat tutarının sürdürme seviyesinin en altına düştüğü yani %40 pozisyon kapama seviyesine yaklaştığı veya altına indiği hallerde EİP, MÜŞTERİ'nin hesabında bulunan açık pozisyonları MÜŞTERİ'nin emrine ihtiyaç duymaksızın kısmen veya tamamen tasfiye eder. Kısmen veya tamamen tasfiye edilecek pozisyonlara ilişkin öncelik belirlenmesi AK Yatırım'ın takdirindedir.

f) Borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat tekliflerine,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine konu ürünlere ait fiyat kotasyonları likitide sağlayıcı olarak adlandırılan global yatırım bankaları ve aracı kurumlardan derlenerek TradeAll işlem platformunda en iyi alıcı ve en iyi satıcı olarak müşterilere sunulur.

Tezgahüstü piyasa ürünü olan fark kontratı (CFD) ürünlerine ilişkin fiyat kotasyonları yurt dışı aracı kuruluşlardan elde edilerek müşterilere sunulur.

g) Kabul edilen emirlerin durumunun müşteri tarafından elektronik ortamda takibi ve müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirim esaslarına,

Müşterilerimiz,
a) Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar,
b) Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,
c) Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
ç) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere,
d) Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,
e) Teminat durumlarına,

ait bilgilere Elektronik İşlem Platformu üzerinden erişim olanağına sahiptir.

h) Olası risklere karşı hazırlanan "beklenmedik durum planları"nın içeriğine,

Ak Yatırım "İş Sürekliliği Acil ve Beklenmedik Durum Planı" oluşturulmuş olup; tanıtıcı doküman internet sitemizde bulunmaktadır.

ı) Bu işlemlerde "sayfada verilen bilgilerin genel nitelikte olduğuna ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğine" ilişkin bir açıklamaya

Bu sayfada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabileceğinden, bu sayfada yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir.

k) Kullandıkları işlem platformunun ve bilgisayar ağının özelliklerini, varsa riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemlerine yer vermeleri zorunludur.

Ak Yatırım Tradeall işlem platformunu yatırımcılara kaldıraçlı alım satım işlemler yapabilmeleri için sunmaktadır. Platformun masaüstü uygulaması Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca ios ve android işletim sistemine sahip mobil cihazlar içinde uygulamaları mevcuttur. Platform güncellemeler, sisteme giriş ve işlem yapabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Internet bağlantısının kısıtlı olduğu alanlarda platforma giriş yapılsa dahi doğru bilgiler görüntülenemeyebilir. Yatırımcıların kullandığı uygulamalar veri merkezimizde bulunan sunucularımıza Internet üzerinden SSL sertifikası ile imzalanmış güvenli bağlantı üzerinden ulaşmaktadır. Türkiye genelinde meydana gelebilecek internet, telekomünikasyon kesintilerinde, veri merkezlerimizin de etkilenebileceği doğal afet, toplumsal olaylar vb. mücbir sebepler dışında kesintisiz aktif, aktif mimariye sahip Tradeall işlem platformunda kesinti oluşması beklenmemektedir. Teknik donanım, sunucu vb. kaynaklı kısa süreli servis sorunlarında ise 444 4 873 numaralı çağrı merkezi numaramız üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir.

SSL şifreleme yöntemi kırılması oldukça zor bir şifreleme yöntemidir. Ayrıca yatırımcı şifreleri de veritabanında dahi şifreli tutulmaktadır ve personelin dahi görmesi mümkün değildir. Bu yönüyle Tradeall güvenli bir sistemdir. Yatırımcı şifresinin phishing, kötü amaçlı yazılım vb. yöntemler ile temini risk oluşturmaktadır. Bu sebeple yatırıcıların kullandıkları cihazlarda kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almaları gerekmektedir.

Yatırımcıların işlem yaptıkları cihazların teknik özelliklerinin yeterli olduğunu Tradeall sitesinin sitesinde yayınlanan teknik gereklilikler kısmında İlgili Bölümün linkini kontrol etmeleri, Internet bağlantılarında bir sorun olmadığından emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca kullandıkları cihazların başarımını etkileyebileceği dolayısıyla Tradeall'un düzgün çalışmasını etkileyebileceği, yatırımcı bilgilerinin istenmeyen kişilerin eline geçmesine sebep olabileceği için cihazlarında kötü amaçlı yazılımlara karşı gerekli güvelik önlemlerini almaları gerekmektedir.

Ak Yatırım hiçbir suretle kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla yatırımcılardan istememektedir. Yatırımcı şifreleri hiçbir koşulla Ak Yatırım personeli dahil kimse ile paylaşılmamalıdır. Genel kullanıma açık, Internet cafe, otel, havalimanı gibi yerlerde bulunan bilgisayarlardan finansal işlem yapılması genel olarak güvenlik sorununa sebebiyet verebilir.

Alternatif iletişim yöntemleri :TradeAll elektronik işlem platformu (EİP) yatırımcılarımızın şirketimizle telefon, faks ve doğrudan emir iletimi gibi iletişim yöntemleri kullanılmadan doğrudan kişisel bilgisayarları üzerinden hesaplarına ulaşarak kaldıraçlı alım satım işlemlerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Yatırımcılarımız kendilerine tahsis edilen TradeAll EİP şifreleriyle güvenli bir şekilde sisteme erişerek hesaplarına ilişkin raporlamaları inceleyebilir, foreks piyasasına ilişkin fiyat seviyelerini izleyebilir ve kaldıraçlı alım satım işlemlerini kolaylıkla piyasaya iletebilirler.

Yatırımcılarımız doğrudan TradeAll elektronik işlem platformuna erişemedikleri durumda 444 48 73 no'lu çağrı hattını arayarak müşteri temsilcileri aracılığıyla emirlerini yazılı veya sözlü olarak piyasaya iletebilir.

l) Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri

Profesyonel Müşterilerimizle;

-Sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda yapılması zorunlu olan mutabakatın, yazılı onay alınması durumunda yapılması,
-Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir,
-Uygunluk testi yapılması,
-Yerindelik testinde; yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterli olup, diğer bilgiler,
-Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimlerini talep etmemesi halinde açıklanması,
zorunlu değildir.

...
Karda Olan Müşteri Zararda Olan Müşteri
... ...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız Hakkında Bilgilendirme ve Beyan Formu ile Aydınlatma Metni

Güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği bizim için her zaman en önemli noktalardan biridir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri de detaylı olarak bilgilendirmek isteriz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKHK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, varlık, finansal ürünleri, yatırım ürünleri ve alışkanlıklarını, risk profili, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri, (Bilanço, mizan, krediler, rating, skoring, harcamaları vb.), yatırım ve finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.), şube kamera/telefon kayıtlarındaki ses ve/veya görüntü tipi bilgiler, ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“Ak Yatırım”) / Akbank T.A.Ş’nın (“Akbank”) müşteri ile imzaladığı sözleşmeler kapsamındaki işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Ak Yatırım, Yatırım hizmetlerini tarafınıza sunabilmek için, söz konusu hizmetlerde emir iletimine aracı kurum Akbank olduğundan, tarafınız ile işbu Çerçeve Sözleşmesi imzalamaktadır.

Genel Müdürlük, Akbank ve Ak Yatırım Şubeleri, internet şubesi, demo hesaplar, çağrı merkezi, sosyal medya gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Ak Yatırım’ın sunduğu her bir ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi, bu ürün hizmet özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, müşteriye hitap eden ürün gruplarının tespit edilebilmesi, müşteri ve sermaye piyasası ihtiyaçlarına yönelik geliştirme yapılabilmesi, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde doğrudan müşteriden veya KKB, Risk Merkezi, MASAK gibi diğer resmi ya da doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarından veya ana ortaklıklardan veya hizmet alıp verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebildiği Kişisel Veriler Veri Sorumlusu sıfatı ile Ak Yatırım tarafından işlenebilecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usül Kanunu, Masak mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile TSPB, BİST, SPK, MASAK, BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği kişisel veriler Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz ve Emir İletimine Aracılık anlaşması yaptığımız Akbank sistemlerinde kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde 3. Kişiler ile paylaşılabilmekte ve KVKHK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir. Ak Yatırım’ın sunduğu her bir ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi, bu ürün hizmet özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, müşteriye hitaben eden ürün gruplarının tespit edibilmesi, müşteri ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik geliştirme yapılabilmesi, gibi yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde kişisel verileri işleyebilmektedir.

Ak Yatırım nezdindeki kişisel veriler, müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi merciler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK gibi kamu tüzel kişileri, ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştirakler; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflar, işbirliği yapılan kuruluşlar, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı taraflar ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler, yurtiçi / yurtdışı bankalar, finansal kuruluşlar ile amaç ile sınırlı ölçüde paylaşılmaktadır.

KVKHK gereğince, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKHK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("AK Yatırım") olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

AK Yatırım Müşterileri ve Müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz hizmetlerini sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi amacıyla,  yürütülen faaliyetlere ilişkin müşterilerle iletişime geçilmesi, tanıtım ve pazarlamalar yapılması, müşteriye hitap eden ürün gruplarının tespit edilmesi, raporlamaların yapılması, şirket güvenliğinin sağlanması kapsamında aksiyonlar alınması, müşterilerin kredibilite ve karlılık değerlendirmelerinin yapılması, repo, virman, EFT/Havale, türev, menkul kıymetlere ilişkin işlemler yürütülmesi, resmi kurum talepleri ve yasal yükümlülükler sebebiyle incelemeler, raporlamalar, listemeler, bildirimler yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

AK Yatırım Müşterileri ve/veya Müşteri'nin yetkilileri, potansiyel müşteri ve 3.kişilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, kendilerinden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ürün/hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

AK Yatırım hizmet sağlaması amacıyla almış olduğu verileri, başta emir iletimine aracılık hizmeti aldığı Akbank T.A.Ş olmak üzere hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, iştirakler, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

AK Yatırım'ın Müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz AK Yatırım tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz AK Yatırım tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri'nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, AK Yatırım'a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler AK Yatırım tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun sonuçlandırılabilmesi için Şirketimiz tarafından yapılabilecek belirli kimlik doğrulama taleplerinin müşteri tarafından yerine getirmesi gerekebilir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu'nu doldurarak :

 • Formu bu başvuru esnasında imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte AK Yatırım Genel Müdürlüğüne, AK Yatırım şubelerine veya Akbank Şubelerine bizzat başvuru yapabilir veya
 • Formu kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte noter kanalı ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul adresine gönderebilir veya
 • Formu, akyatirim@hs03.kep.tr adresine, veri sahibine ait (Kayıtlı Elektronik Posta) KEP vasıtasıyla kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

FOREX HESAPLAMA
Devamı İçin Lütfen Giriş Yapın.
. .
Dünya piyasaları elinizin altında! Yazının tamamına erişmek için
ücretsiz üye olun.