success
X

Yasal Uyarılar ve Kısıtlamalar

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına;

1. Yetki Belgelerimiz

Ak Yatırım'ın sahip olduğu yetki belgeleri ve Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri için lütfen linke tıklayınız.

b) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgilere,

c) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine,

2. Yapılan işlemlerin asgari risk ve unsurları

Foreks (foreign exchange), ülke para birimlerinin, spot fiyattan karşılıklı olarak alınıp satıldığı, fiziksel teslimat olmayan, tezgah üstü bir finans piyasasıdır. Bu piyasalarda temel mantık, değer kazanacağı tahmin edilen para biriminin alınıp, diğer döviz cinsinin satılması ve bu işlem doğrultusunda kar edilmesidir.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri aracılığıyla yatırımcılar yetkili kurumlara yatırdıkları teminatlarından daha büyük bir finansal pozisyonu kontrol edebilmektedirler. Yatırılan teminatla kaldıraç oranının misli büyüklüğünde kontrol edilen bir finansal pozisyon; piyasa koşulları yatırımcının beklentileri doğrultusunda hareket ettiği durumda yüksek getiri sağlayabilir, ancak piyasa koşulları yatırımcının beklentilerinin tersine hareket ettiği durumda teminatının tamamının kaybına neden olabilir. Yatırımcılar kaldıraçlı işlemlerin yüksek getirinin yanısıra yüksek risk içerdiğini değerlendirerek foreks piyasasında işlem yapmaya karar vermelidirler.

"Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu"nu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

ç) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına,

3) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları

Yatırımcıların tüm şahsi verileri, ilgili emir iletim sistemi ve aracı kurum otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ak Yatırım topladığı yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde yedekli sistemlerde saklamaktadır. Ayrıca günlük ve aylık dönemlerde tüm yatırımcı verileri kasetlere kaydedilmektedir.Alınan günlük veri yedekleri 30 gün süreyle saklanmaktadır. Aylık veri yedekleri ise 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilmektedir. Belli dönemlerde alınan bu yedeklerin sağlıklı muhafaza edilip edilmedikleri testler gerçekleştirilerek kontrol edilmektedir.

Müşteri hesap şifreleri, müşterinin e-posta adresine e-mail olarak veya müşterinin cep telefonuna SMS yoluyla gönderilmekte ve güvenlik amaçlı olmak üzere müşteri tarafından değiştirilmesi istenmektedir.
Her şifre tek bir müşteri için geçerlidir ve her müşteri kendi şifre ve kullanıcı numaralarıyla yalnızca kendi hesabına erişim sağlayabilir.
Müşterilerden Ak Yatırım'ın gerekli görüldüğü hallerde telefonla alınacak emirler için, kimlik teyidi yapılacaktır.
Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca yetkili kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır.

d) Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tasfiyesinin nasıl yapılacağına,

e) Emir gerçekleştirme politikalarına,

‘Emir Gerçekleştirme Politikaları’nı görüntülemek için lütfen tıklayınız.

4. Emir iletimi, işlem esasları ve emir gerçekleştirme politikaları

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, ilgili SPK tebliğlerinde ve müşterinin Ak Yatırım'la imzalayacağı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz parçası olan Elektronik İşlem Platformu Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara uygun şekilde EİP'ten doğrudan müşteri tarafından yapılacaktır. Müşteri, AK Yatırım'a ilettiği emirlerde AK Yatırım'la imzaladığı Alım Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde kabul ettiği hususlara uyacağını kabul eder.

Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri için Seri V No: 125 tebliğinde belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde istenilen kaldıraç oranlarında KAS işlemi yapmak isteyen Müşteri, Başlangıç Teminatı'nı karşılayacak varlığı Ak Yatırım banka hesabına yatıracaktır. Bu varlığın teminata konu edilmesi sağlanıncaya kadar emirler kabul edilmeyecektir. Müşterinin yatırdığı teminat tutarı, pozisyonların gerektirdiği Sürdürme Teminatı'na yaklaştığı yada altına düştüğü hallerde, Ak Yatırım Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak, eksik kalan teminatın tamamlanmasını talep eder ve Müşteri bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek zorundadır.

Teminat tamamlama çağrıları Ak Yatırım tarafından mektupla yapılabileceği gibi faks, telefon, telgraf, elektronik posta vb. hızlı iletişim araçlarıyla da yapılabilecektir. Ak Yatırım'ın bu çağrıyı göndermesi durumunda MÜŞTERİ'nin başkaca bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir.

Teminat tamamlama çağrısının yerine getirilmediği durumlarda, MÜŞTERİ, hesabında bulunan açık pozisyonların MÜŞTERİ'nin emrine ihtiyaç duyulmaksızın kısmen veya tamamen tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama nedeniyle maruz kalabileceği zararın tamamen kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. Kısmen veya tamamen tasfiye edilecek pozisyonlara ilişkin öncelik belirlenmesi Ak Yatırım'ın takdirindedir.

Ak Yatırım, yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde MÜŞTERİ'ye işlem yaptırmayacaktır.

Müşteri kendisine tahsis edilen elektronik işlem platformundan emir iletilememesi halinde, alım ve/veya satımı yapılacak varlık için yazılı veya sözlü olarak emir verebilecektir. İlgili emir formunda Müşterinin imzasının bulunması zorunludur. Ancak Ak Yatırım isterse telefon, teleks, faks ve başka iletişim, ulaştırma veya taşıma araçlarıyla verilen bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları ya da Uzaktan Erişim Araçlarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir. Sadece Müşterinin bildiği şifre ile erişim sağlayan EİP haricinde diğer kanallardan gelen emirleri talimat anında veya işleme alınmadan önce AK Yatırım, Müşteriye güvenlik açısından bazı sorular sorarak emri veren kişinin Müşteri olup olmadığını sorgulayacak ve verilen yanıtların tutarsızlığı halinde AK Yatırım emri reddedecektir.

Müşteri, emirlerini AK Yatırım tarafından belirlenen süre ve tarihlerde emirlerini EİP veya AK Yatırım'ın belirlediği alternatif iletişim yöntemleriyle iletebilir.

Müşteri, EİP iletemediği için alternatif iletişim yöntemleriyle ilettiği emirleri açık ve anlaşılır şekilde vermekle yükümlüdür.. Müşteri'nin vereceği her türlü talimat ancak AK Yatırım'a fiilen ulaştıktan sonra geçerlilik kazanır. müşteri'nin vereceği teyitler nihai ve bağlayıcıdır. AK Yatırım, müşteri'nin vereceği emirleri kısmen ya da tamamen kabul etmemek hakkına haizdir. Emirleri kısmen ya da tamamen kabul etmemesi durumunda, nedenini açıklama zorunluluğu olmadan, bu durumu müşteri'ye ya da kanuni temsilcisine hemen bildirmekle yükümlüdür. müşteri tarafından verilen emir ilgili tebliğ kurallarına uygun olarak tanzim edilir. Müşteri'nin emirlerinde (i) Müşteri'nin ismi veya unvanı ve imzası, (ii) İşleme konu varlık (iii) emir tipi, (iv) Emrin alım ya da satım emri olduğu,, (v) Emrin fiyat ve miktarı, (vi) Emrin verildiği tarih ve saat, dakika, (vii) Varsa emrin geçerlilik süresi, (viii) hesap numarası, (ıx) emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı, imzası, (x) Müşteri'nin emir numarasına ilişkin bilgiler ile AK Yatırım gerekli gördüğü diğer bilgilerin bulunması zorunludur .

Pozisyon kapama: Uzun pozisyon (alım) karşısında kısa pozisyon (satım), kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınmasını,
Pozisyon kapama seviyesi (Stop-out seviyesi) :Bir kaldıraçlı ürüne ait pozisyonun taşınması için gerekli teminat tutarının sürdürme seviyesinin düşebileceği en alt seviyeyi ifade eder.
Başlangıç Teminatı: Kaldıraçlı işlemlerde pozisyon alabilmek için MÜŞTERİ'nin temin etmesi gereken ve niteliği SPK tarafından belirlenen nakit ya da varlığı,
Sürdürme Teminatı : MÜŞTERİ'nin aldığı pozisyon gereği ve piyasadaki günlük fiyat değişimlerine bağlı olarak bulundurması gereken asgari teminat tutarını,

MÜŞTERİ, açık pozisyonlarını pozisyon kapama yoluyla kapatarak karını veya zararını gerçekleştirir. Piyasada işlem gören KAS araçları AK YATIRIM tarafından KAS araçlarının piyasa koşullarına uygun anlık belirlenir, Muhasebeleşme ise gece saat 24.00'de Gün sonu Fiyatları ve pozisyonları üzerinden ertesi sabah 10:00'a kadar gerçekleştirilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve AK YATIRIM tarafından MÜŞTERİ hesaplardan çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

Otomatik pozisyon kapama kuralını AK YATIRIM serbestçe belirler. MÜŞTERİ'nin hesabında bulunan teminat tutarının sürdürme seviyesinin en altına düştüğü yani %40 pozisyon kapama seviyesine yaklaştığı veya altına indiği hallerde EİP, MÜŞTERİ'nin hesabında bulunan açık pozisyonları MÜŞTERİ'nin emrine ihtiyaç duymaksızın kısmen veya tamamen tasfiye eder. Kısmen veya tamamen tasfiye edilecek pozisyonlara ilişkin öncelik belirlenmesi AK Yatırım'ın takdirindedir.

f) Borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat tekliflerine,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine konu ürünlere ait fiyat kotasyonları likitide sağlayıcı olarak adlandırılan global yatırım bankaları ve aracı kurumlardan derlenerek TradeAll işlem platformunda en iyi alıcı ve en iyi satıcı olarak müşterilere sunulur.

Tezgahüstü piyasa ürünü olan fark kontratı (CFD) ürünlerine ilişkin fiyat kotasyonları yurt dışı aracı kuruluşlardan elde edilerek müşterilere sunulur.

g) Kabul edilen emirlerin durumunun müşteri tarafından elektronik ortamda takibi ve müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirim esaslarına,

Müşterilerimiz,
a) Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar,
b) Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,
c) Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
ç) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere,
d) Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,
e) Teminat durumlarına,

ait bilgilere Elektronik İşlem Platformu üzerinden erişim olanağına sahiptir.

h) Olası risklere karşı hazırlanan "beklenmedik durum planları"nın içeriğine,

Ak Yatırım "İş Sürekliliği Acil ve Beklenmedik Durum Planı" oluşturulmuş olup; tanıtıcı doküman internet sitemizde bulunmaktadır.

ı) Bu işlemlerde "sayfada verilen bilgilerin genel nitelikte olduğuna ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğine" ilişkin bir açıklamaya

Bu sayfada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabileceğinden, bu sayfada yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir.

k) Kullandıkları işlem platformunun ve bilgisayar ağının özelliklerini, varsa riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemlerine yer vermeleri zorunludur.

Ak Yatırım Tradeall işlem platformunu yatırımcılara kaldıraçlı alım satım işlemler yapabilmeleri için sunmaktadır. Platformun masaüstü uygulaması Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca ios ve android işletim sistemine sahip mobil cihazlar içinde uygulamaları mevcuttur. Platform güncellemeler, sisteme giriş ve işlem yapabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Internet bağlantısının kısıtlı olduğu alanlarda platforma giriş yapılsa dahi doğru bilgiler görüntülenemeyebilir. Yatırımcıların kullandığı uygulamalar veri merkezimizde bulunan sunucularımıza Internet üzerinden SSL sertifikası ile imzalanmış güvenli bağlantı üzerinden ulaşmaktadır. Türkiye genelinde meydana gelebilecek internet, telekomünikasyon kesintilerinde, veri merkezlerimizin de etkilenebileceği doğal afet, toplumsal olaylar vb. mücbir sebepler dışında kesintisiz aktif, aktif mimariye sahip Tradeall işlem platformunda kesinti oluşması beklenmemektedir. Teknik donanım, sunucu vb. kaynaklı kısa süreli servis sorunlarında ise 444 4 873 numaralı çağrı merkezi numaramız üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir.

SSL şifreleme yöntemi kırılması oldukça zor bir şifreleme yöntemidir. Ayrıca yatırımcı şifreleri de veritabanında dahi şifreli tutulmaktadır ve personelin dahi görmesi mümkün değildir. Bu yönüyle Tradeall güvenli bir sistemdir. Yatırımcı şifresinin phishing, kötü amaçlı yazılım vb. yöntemler ile temini risk oluşturmaktadır. Bu sebeple yatırıcıların kullandıkları cihazlarda kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almaları gerekmektedir.

Yatırımcıların işlem yaptıkları cihazların teknik özelliklerinin yeterli olduğunu Tradeall sitesinin sitesinde yayınlanan teknik gereklilikler kısmında İlgili Bölümün linkini kontrol etmeleri, Internet bağlantılarında bir sorun olmadığından emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca kullandıkları cihazların başarımını etkileyebileceği dolayısıyla Tradeall'un düzgün çalışmasını etkileyebileceği, yatırımcı bilgilerinin istenmeyen kişilerin eline geçmesine sebep olabileceği için cihazlarında kötü amaçlı yazılımlara karşı gerekli güvelik önlemlerini almaları gerekmektedir.

Ak Yatırım hiçbir suretle kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla yatırımcılardan istememektedir. Yatırımcı şifreleri hiçbir koşulla Ak Yatırım personeli dahil kimse ile paylaşılmamalıdır. Genel kullanıma açık, Internet cafe, otel, havalimanı gibi yerlerde bulunan bilgisayarlardan finansal işlem yapılması genel olarak güvenlik sorununa sebebiyet verebilir.

Alternatif iletişim yöntemleri :TradeAll elektronik işlem platformu (EİP) yatırımcılarımızın şirketimizle telefon, faks ve doğrudan emir iletimi gibi iletişim yöntemleri kullanılmadan doğrudan kişisel bilgisayarları üzerinden hesaplarına ulaşarak kaldıraçlı alım satım işlemlerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Yatırımcılarımız kendilerine tahsis edilen TradeAll EİP şifreleriyle güvenli bir şekilde sisteme erişerek hesaplarına ilişkin raporlamaları inceleyebilir, foreks piyasasına ilişkin fiyat seviyelerini izleyebilir ve kaldıraçlı alım satım işlemlerini kolaylıkla piyasaya iletebilirler.

Yatırımcılarımız doğrudan TradeAll elektronik işlem platformuna erişemedikleri durumda 444 48 73 no'lu çağrı hattını arayarak müşteri temsilcileri aracılığıyla emirlerini yazılı veya sözlü olarak piyasaya iletebilir.

l) Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri

Profesyonel Müşterilerimizle;

-Sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda yapılması zorunlu olan mutabakatın, yazılı onay alınması durumunda yapılması,
-Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir,
-Uygunluk testi yapılması,
-Yerindelik testinde; yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterli olup, diğer bilgiler,
-Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimlerini talep etmemesi halinde açıklanması,
zorunlu değildir.

...
Karda Olan Müşteri Zararda Olan Müşteri
... ...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Ak Yatırım") olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Ak Yatırım olarak müşterilerimize / potansiyel müşterilerimize / üçüncü kişilere ait kişisel verileri, kendilerinden ve/veya yetkililerinden (Örn. vekil, temsilci, veli) her türlü yazılı, sözlü ve görsel formatta elektronik ve fiziki yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla kanallarımız (Genel Müdürlük, Akbank ve Ak Yatırım Şubeleri, Web Sitesi, İnternet Şubesi, Mobil Şube, Demo Hesaplar, Sosyal Medya gibi kanallar İnternet Şube, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) ve destek hizmeti aldığımız veya iş ortaklığımız bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığı ile toplamaktayız. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerinizi, aşağıda yer verilen amaçlar ve amaçlarla bağlantılı hukuka uygunluk sebepleri ile, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK md. 4’teki ilkelere uygun olarak işlemekte, saklamakta ve güvenliğini sağlamaktayız.

İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

Ak Yatırım olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olduğumuz yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizi ve sorumluluklarımızı, elektronik kanallar da dâhil olmak üzere tüm kanallar üzerinden yerine getirebilmek amacıyla müşterilerimiz ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgilerin yanında, vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, aşağıda sayılı hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz.

Böylelikle Şirketimizce;

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek ve/veya meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde;

 • Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,
 • Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,
 • Risk analizi yapılması,
 • Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Tüm faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

 • Şirketimiz faaliyet alanı içerisinde yürüttüğümüz yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün/hizmet satışı, bilgilendirmelerin yapılması ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde;

 • SPKn ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yürüttüğümüz yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında edinilen bir takım bilgilerin, ana ortaklık ve iş ortakları ile paylaşılmasının gerekli olması,
 • Müşteri ve sektör ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,
 • Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında yapılması gerekli görülen diğer analiz ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde;

 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla

Açık rızanın varlığı halinde;

 • Şirketimizce sunulan yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,
 • Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK md. 4’te düzenlenen ilkelere uygun şekilde işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere başta SPKn ve tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği yukarıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, yetkili kurum ve kuruluşlara (Örn. SPK, BDDK, TCMB, Ticaret Bakanlığı, MASAK, BİST, Takasbank, MKK, TOBB, TBB), yurt içi ve/veya yurt dışındaki hissedar(lar)ımıza, iş ortaklarımıza (Örn. program ortağı kuruluşlar, bankalar, finansal kuruluşlara), başta emir iletimine aracılık hizmeti alınan Akbank olmak üzere dış hizmet alınan yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri kapsamında aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler AK Yatırım tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun sonuçlandırılabilmesi için Şirketimiz tarafından yapılabilecek belirli kimlik doğrulama taleplerinin müşteri tarafından yerine getirmesi gerekebilir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu'nu doldurarak:

 • Formu bu başvuru esnasında imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte AK Yatırım Genel Müdürlüğüne, AK Yatırım şubelerine veya Akbank Şubelerine bizzat başvuru yapabilir veya
 • Formu kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte noter kanalı ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sabancı Center 4. Levent, 34330 İSTANBUL adresine gönderebilir veya
 • Formu, akyatirim@hs03.kep.tr adresine, veri sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) vasıtasıyla kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Online kanallarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

FOREX HESAPLAMA
Devamı İçin Lütfen Giriş Yapın.
. .
Dünya piyasaları elinizin altında! Yazının tamamına erişmek için
ücretsiz üye olun.